Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 Назад

23 декември 2017

index

Приоритетни ос: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите


program

Мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности”

Код на процедура BG14MFOP001-1.003

Наименование на проекта Окончателно преустановяване на риболовни дейности на Риболовен кораб “Свети Мартин”

Бенефициент: СЕВЕР – ЕКСПОРТ ООД

ЕИК: 813197388

Код на договор BG14MFOP001-1.003-0001-C01

Обща стойност на проекта 86 146.64 лв

Финансиране от ЕС ЕФМДР 43 073.32 лв

Национално финансиране 43 073.32 лв

Дата на стартиране на проекта 21.12.2017

Дата на приключване на проекта 21.03.2018

program1

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Риболовен кораб (РК) St. Martin (с Българско наименование Свети Мартин) е част от собствена риболовна флотилия на търговско дружество “Север Експорт” ООД, с предмет на дейност “стопански риболов и преработка на риба и рибни продукти”. Плавателния съд е с външна маркировка ВН3602 и притежава обща габаритна дължина от 11,6 метра. Бруто тонажа на кораба възлиза на 8.25 т, а неговата възраст към 2017 г. е 19 г. Основния риболовен уред, с който е снабден кораба са хрилни мрежи, а като допълнителен уред, плавателния съд използва пелагичен трал. Мястото на домуване на кораба и негова постоянна регистрация е пристанище Варна. РК “Свети Мартин” е активен риболовен кораб, който лови основно калкан и други стопански ценни видове риба, както и извършва рапаноулов. С изпълнението на настоящия проект, “Север Експорт” ООД възнамерява да балансира флота си, като елиминира слабо ефективен плавателен съд, който генерира високи оперативни разходи за гориво и поддръжка. В допълнение, дружеството желае да скрапира “Свети Мартин”, тъй-като използваните риболовни уреди са с ниска селективност и това ще допринесе за намаляване на количествата нежелан улов, които водят до допълнителни разходи за разтоварване, съхранение и обработка и последваща преработка за “Север Експорт” ООД.

Цели на проекта

С изпълнение на проекта си, Север Експорт ООД ще допринесе за постигане на специфичната цел на Мярка 1.3 – “Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов”. Скрапирането на риболовен кораб “Свети Мартин” и преустановяването на извършваните от него риболовните дейности е мярка насочена към приспособяване на риболовното усилие на Българския риболовен флот, в съответствие с наличните и достъпни ресурси в сегмента от 6 до 12 м. С елиминирането на този стар и неефективeн плавателeн съд, ще се намали вредното въздействие на флота върху морската среда и ще допринесе за балансирането на флота към възможностите за риболов. Скрапирането на “Свети Мартин” ще допринесе за устойчивото равитие на Българския риболов в следните две направления:

- съхранение на естествените рибни ресурси, които освен с редуцирането на риболовния натиск упражняван от “Свети Мартин” върху квотиран вид като калкана, ще бъдат запазени и от намаляването на улова на стопански ценни видове като лефер, сафрид и рапан.

- борба с настъпващите климатични промени, като скрапирането на “Свети Мартин” представлява директна мярка за намаляване на вредните емисии в атмосферата и изтичането на вредни вещества в морската вода. С намаляването на риболовното усилие с конкретния кораб собственост на дружеството, ще бъдат осъществени стъпки към адаптация на Българския риболовен флот към последиците от настъпилите климатични промени изразяващи се в намалени възможностите за риболов, налагащ по – дълги плавателни курсове към по-оскъден ресурс с редуциран спрямо пазарното търсене размер на уловите.

В заключение, изпълнението на настоящия проект отговаря напълно на мерките залегнали в “ПЛАН за действие за сегментите на флота, при които е установен структурен излишък на капацитет” изготвен от ИА “Рибарство и аквакултури” (ИАРА). РК Свети Мартин попада в сегмента от 6 до 12 метра DFN/VL 0612 , при който се наблюдават високи стойности при биологичния индикатор и ниски стойности при техническия индикатор.