Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Назад

14 септември 2021

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

” Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Наименование на процедура:

„Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Код на процедура BG14MFOP001-5.015

Обща стойност на проекта 80 000 лв

Размер на безвъзмездната финансова помощ 80 000лв

Европейско финансиране:  60 000лв

Национално Финансиране: 20 000лв

Начална дата 10.09.2021 на изпълнение на проекта

Крайна дата 10.10.2021на изпълнение на проекта.

Кратко описание на проекта:

„Север Експорт” ООД е дружество, което осъществява преработка на риба и други водни организми. С  изпълнението на проектното предложение бенефициента получи подкрепа относно компенсиране на разходи свързани с дейността на предприятието с цел преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради спад на продажбите на годишна база.

Цели на проекта:

Изпълнението на настоящия проект съответства в пълна степен на целта на процедурата за подбор на проекти № BG14MFOP001-5.015 по мярка 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” осъществена, чрез предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19..

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ е постигнат положителен ефект по отношение на повишаване на конкурентоспособността на микро, малки и средните предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури с цел преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, ведно със осигуряване на стабилност на работните места в сектора.

programeuropean-unionprogram1

Последни новини