Sever – Export Назад

01 април 2019

„Север – Експорт“ ООД е дружество, основано през 1995г. с основна дейност улов и преработка на риба. Дружеството притежава рибопреработвателно предприятие в гр. Варна, пристан и няколко риболовни кораба. С настоящия проект кандидата възнамерява да внедри на борда нов тип обработка на вече уловената риба и да подобри последващото и предлагане на пазара. Инвестициите по настоящият проект са насочени и попадат в изцяло в обхвата на:
- добавяне на стойност посредством осигуряване на условия за продажба на собствен улов в собствено помещение – магазин, находящ се в квартал Аспарухово, гр. Варна съгл. допустима дейност 1.2 “Инвестиции които ще позволят на рибарите да извършат предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов” ;
- повишаване качеството на собствените улови Черноморска риба чрез монтаж на оборудване на борда на риболовен кораб “Русано” съгл. допустима дейност 1.1 “Добавяне на стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване на собствения улов.”
Основната потребност, която ще бъде удоволетворена с изпълнение на настоящия проект е добавяне на стойност към собствените улови посредством закупуване и монтаж на оборудване директно на борда на риболовните кораби и повишени приходи от реализация на продукцията.
С изпълнението на проектното предложение “Север Експорт” ООД ще изпълни и основните цели на мярката свързани с повишаването на добавената стойност или качеството на уловената риба, което ще доведе до очакван резултат свързан с подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на крайбрежния флот. Конкретен измерител на постигнатите резултати от изпълнението на проекта може да бъде открит в основните два индикатора по мярка 1.7 промяна в стойността на продукцията и промяна в нетната печалба. В заключение, обработения и предложен на пазара след изпълнение на инвестицията улов, ще удоволетвори изискванията на целевите групи клиенти, посредством повишено качество на рибните продукти.