Повишаване на конкурентоспособността на Север Експорт ООД, чрез модернизация с цел развитие на подобрени продукти и процеси Назад

05 май 2022

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020
Наименование на проектно предложение:
Повишаване на конкурентоспособността на Север Експорт ООД, чрез модернизация с цел развитие на подобрени продукти и процеси.
Наименование на процедура
Преработване на продуктите от риболов и аквакултури
Код на процедура: BG14MFOP001-5.014
Обща стойност на проекта: 779 455.59 лв
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 389 727.79 лв
Европейско финансиране: 292 295.84 лв
Национално Финансиране: 97 431.95 лв
Начална дата 04.05.2022 на изпълнение на проекта
Крайна дата 30.11.2023 на изпълнение на проекта.
Кратко описание на проекта:
„Север – Експорт“ООД е дружество, основано през 1995г. с основна дейност улов и преработка на риба. Изпълнението на настоящият проект е насочено към удоволетворяване потребностите на целеви групи клиенти с въвеждане на нови и подобрени процеси и продукти в предприятието, вследствие разширението на производствения капацитет, внедряването на нови средства за контрол на производствения процес и закупуване на допълнителни средства за етикетиране и проследяване на рибните продукти.

Цели на проекта:
„Север – експорт“ ООД изпълни главната си цел – да подобри цялостната конкурентоспособност на рибопреработвателното предприятие в унисон с основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г. и принципите на ОПОР, насочени към повишена жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите. Изпълнението на дейностите е в пълно съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“ за „Интелигентен” растеж – устойчив растеж постигнат на база насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите, както и за „Приобщаващ” растеж – стимулиране на икономика с високо равнище на заетост, икономическо, социално и териториално сближаване;
Резултати:
Изпълнението на проекта допринесе за осигуряване на: достоверни данни в процеса на проследяване на стоките от момента на приемане до реализацията им; осъществяване на качествен контрол върху измерванията; увеличаване на капацитета на произвежданата продукция; подобраване на условия на безопасен труд в предприятието и повишаване на качеството на продукцията на етап производство, складиране и транспортиране.

programeuropean-unionprogram1

Последни новини