Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Назад

25 септември 2020

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

” Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Наименование на процедура:

„Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Код на процедура BG14MFOP001-5.013

Обща стойност на проекта 80 000 лв

Размер на безвъзмездната финансова помощ 80 000лв

Европейско финансиране: 60 000лв

Национално Финансиране: 20 000лв

Начална дата 25.08.2020 на изпълнение на проекта

Крайна дата 25.12.2020на изпълнение на проекта.

Кратко описание на проекта:

„Север Експорт” ООД е дружество, което осъществява преработка на риба и други водни организми. С изпълнението на проектното предложение бенефициента получи подкрепа относно разходите за персонал с цел преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради спад на продажбите на годишна база.

Цели на проекта:

Изпълнението на настоящия проект съответства в пълна степен на целта на процедурата за подбор на проекти № BG14MFOP001-5.013 по мярка 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” осъществена чрез предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19..

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ е постигнат положителен ефект по отношение на микро, малки и средните предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, ведно със осигуряване на стабилност на работните места в сектора.

program european-union program1

Последни новини