Модернизация, внедряване на нови процеси, нови продукти и разширяване на производствения капацитет на съществуващо рибопреработвателно предприятие “Север – Експорт” град Варна Назад

17 септември 2020

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

Модернизация, внедряване на нови процеси, нови продукти и разширяване на производствения капацитет на съществуващо рибопреработвателно предприятие “Север – Експорт” град Варна

Наименование на процедураМярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Код на процедура

BG14MFOP001-5.005

Обща стойност на проекта 1 906 982.41 лв

Размер на безвъзмездната финансова помощ953491,20 лв

Европейско финансиране:715 118,40

Национално Финансиране:238 372,80

Начална дата 15.03.2019 на изпълнение на проекта

Крайна дата 15.09.2020 на изпълнение на проекта.

Кратко описание на проекта:

„Север – Експорт“ООД е дружество, основано през 1995г.с основна дейност улов и преработка на риба. Кандидатът ще изгради нова производствена сграда в собствен имот, разположена в непосредствено до съществуващото предприятие, както и ще закупи ново високоефективно оборудване. Изграждането на новата сграда и модернизацията на съществуващата част ще е насочена към внедряване на технологични решения, базирани на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда. В предприятието се извършва разделно събиране на отпадъците, събиране, съхранение и преработка на отпадния и страничен продукт. Ще бъде закупено оборудване за подобряване качеството, проследяемостта и капацитета за съхранение на продуктите, както и за подобряване на безопасността и условията на труд. Проектът предвижда инвестиции и в прилежащата инфраструктура. С изпълнението му ще бъдат разкрити нови работните места на пълно работно време, както и ще бъдат запазени съществуващите. Изпълнението на настоящият проект е насочено към удоволетворяване потребностите на кандидата и целевите групи клиенти – търговци на дребно/едро и ХОРЕКА сектор, относно въвеждане на нови и подобрени процеси и продукти в предприятието.

Цели на проекта:

С изпълнението на настоящия проект „Север – Експорт“ ООД ще изпълни главната си цел – да подобри цялостната конкурентоспособност на рибопреработвателното предприятие. Реализирането на настоящия проект е в унисон с основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г. и принципите на ОПОР, насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите. В допълнение, изпълнението на дейностите ще даде своя принос за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ както следва: – Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; – Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите; – Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високо равнище на заетост, икономическо, социално и териториално сближаване; Повишаването на конкурентоспособността ще бъде постигната посредством модернизация и разширение на производствения капацитет, изразяващи се в изграждане на нови, модерни производствени помещения за преработка и съхранение на продукти от улов в отговор на пазарното търсене. Ще се осъществи поддържане и последващо положително развитие на пазарния дял на компанията, както и внедряване на съвременни технологии, чрез които се намалява вредното въздействие върху околната среда – емисии на парникови газове, редуциране използването на опасни вещества, намаляване и оползотворяване на отпадъците, елиминиране на високи равнища на шумов фон и др.

Резултати:

Изпълнението на проекта ще допринесе за:

- Подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора чрез закупуване на защитно облекло и изграждане на места за отдих, хранене и почивка в предприятието и

- Устойчив растеж (в икономически, социален и екологичен смисъл) чрез организиране на рентабилно производство, основано на устойчиво използване на ресурсите, както и запазване на съществуващите и откриване на нови работни места.

Резултата от изпълнението на дейностите по СМР е изграждане на производствена зона, която ще обезпечи разполагането на оборудване, с което да се реализира мащабно годишно производство на преработени рибни и странични животински продукти СЖП. Цикълът на производство ще бъде осигурен от улов, в т.ч. и собствен улов. Помещенията ще бъдат изградени в съответствие с ветеринарно-санитарните изисквания и разпоредбите на хигиенния пакет регламенти на ЕС. Инвестициите, които водят до нови или подобрени продукти и процеси, изразени чрез подобрените процеси на съхранение и осигуряване на преснота и качество на пресните суровини от улов, предназначени за последваща преработка в предприятието. Ще се подобри и оптимизира процеса на съхранение на суровините за производството – пресни рибни продукти. Новото хладилно оборудване ще оптимизира процеса на съхранение на и ще осигури дълготрайност и качество на замразените преработени продукти като повиши качеството и добавената стойност на продуктите от собствен улов. Това ще седопринесе за повишаване на конкурентоспособността на предприятието, изразено в предоставяне на пазара на Общността и на трети страби на правилно съхранен и преработен продукт в отличен търговски вид. С изпълнението на дейността СМР чрез изграждане на битово санитарни помещения за персонала ще се подобри безопасността, хигиената, здравето и условията на труд на работниците и служителите.

Предвиденото за закупуване оборудване ще разнообрази произвежданите в предприятието асортименти, като същевременно увеличи производителността на операциите, ведно с намаляване на брака и субективните грешки. Ще бъдат внедрени нови пушени продукти. Автоматицията ще позволи пълен контрол върху производството на безопасен продукт с изравнено високо качество на партидите. Ще се повиши степента на удовлетвореност на клиентите за ритмичност на доставките и ще подобри процеса на логистика.

program european-union program1

Последни новини